Handelsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

MCZ Norden A/S

 

 

 1. Anvendelse

 

  1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings­betingelser (Betingelserne) gælder for alle aftaler om MCZ Norden A/S’, CVR-num­mer 43935828, (Virksomheden) salg og levering af produkter, reservedele og til­knyttede ydelser (Varen) til erhvervskunder (Forhandleren). Betingelserene gælder og skal visse steder læses i sammenhæng med accepteret Forhandleraftale og/eller Garantiaftale.

 

 1. Aftalegrundlag

 

  1. Aftalegrundlag. Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens varer til forhandleren (Aftalegrundlaget). Forhandlerens indkøbsbe­ting­elser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Virksomheden udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

 

  1. Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

 

 1. Varen

 

  1. Produkter og reservedele. Produkter og reservedele, som Virksomheden sælger og leverer til Forhandleren, er nye og overholder dansk lovgivning ved leveringen. Virksomheden sælger og leverer reservedele til et produkt i mindst 10 år efter, at det er leveret til Forhandleren. Produkterne er originale og leveres altid fra Virksomhedens samhandelspartner (Producenten).

 

  1. Ydelser. Tilknyttede ydelser, som Virksom­heden sælger og leverer til Forhandleren, i for­bindelse med salg og levering af produkter eller reservedele såsom montering af WI-FI kit, serviceaftaler o.lign. udføres håndværksmæssigt korrekt og overholder dansk lovgivning ved leve­ringen.

 

  1. Ansvarsbegrænsning. Produktet, som Virksomheden sælger og leverer til Forhandleren, er beregnet til opvarmning af en privat bolig og til brug i Danmark. Korrekt anvendelse følger af Varens instrukstionsvejledning. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden i ingen tilfælde ansvarlig for tab eller skade, der kan henføres til brug til andet formål eller til brug uden for Danmark. Forhandleren skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang Virksomheden måtte ifalde ansvar for sådant tab eller skade.

 

 1. Pris og betaling

 

  1. Pris. Prisen for Virksomhedens produkter, reservedele og til­knyttede ydelser følger gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Virksomheden bekræfter Forhandlerens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms.

 

  1. Betaling. Forhandleren skal betale alle fakturaer for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser senest 14 dage fra fakturadatoen, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

 

 1. Forsinket betaling

 

  1. Rente. Hvis Forhandleren undlader at betale en faktura for Varen rettidigt af årsager, som Virksomheden er uden ansvar for, har Virksomheden ret til rente af det forfaldne beløb på 2% pr. påbegyndt måned fra forfaldstid og til betaling sker.

 

  1. Ophævelse. Hvis Forhandleren undlader at betale en forfalden faktura for Varen senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Virksomheden, har Virksomheden ud over rente efter pkt. 5.1 ret til at ophæve salg af Varen, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

 

 1. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

 

  1. Tilbud. Virksomhedens tilbud er gældende i 30 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Virksomheden i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Virksomheden, medmindre Virksomheden meddeler Forhandleren andet.

 

  1. Ordrer. Forhandleren skal sende ordrer på Varen til Virksomheden skriftligt og i videst muligt omfang via Virksomhedens internet platform PartnerWeb. En ordre skal indeholde følgende oplysninger for hvert ordret vare: (1) Ordrenummer, (2) Varenummer, (3) Varebeskrivelse, (4) Mængde og (5) Leveringsdato. Leveringsdatoen er den dag ordren ønskes afsendt fra Virksomhedens lager.

 

  1. Ordrebekræftelser. Virksomheden tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på Varen til kunden skriftligt senest 2 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Virksomheden.

 

  1. Ændring af ordrer. Forhandleren kan ikke ændre en afgivet ordre uden Virksomhedens skriftlige accept.

 

  1. Uoverensstemmende vilkår. Hvis Virksomhedens ordrebekræftelse ikke stemmer overens med Forhandlerens ordre eller Aftalegrundlaget, og Forhandlerern ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal Forhandleren meddele det til Virksomheden skriftligt senest 2 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er Forhandleren bundet af ordrebekræftelsen.

 1. Levering

 

  1. Leveringsbetingelse. Virksomheden leverer alle solgte produkter og reservedele ab lager.

 

  1. Fragt (paller). Virksomheden sender pallegods med DSV. Taksten er 350,00 pr. palle. Paller leveres som udgangspunkt kun til Forhandlerens adresse. Alternativt efter aftale til anden erhvervsadresse (eks. montør).

 

  1. Fragt (pakker). Virksomheden sender pakker med GLS. Taksten er 95,00 pr. pakke. Pakker sendes som erhvervspakker og leveres derfor kun til erhvervsadresser. Det anbefales, at man laver en leveringsaftale med GLS.

 

  1. Leveringstid. Virksomheden leverer Varen den tid, der fremgår af Virksomhedens ordrebekræftelse. Leveringsdatoen er den dag ordren afsendes fra Virksomhedens lager. Virksomheden har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.

 

  1. Synlig fragtskade. Forhandleren skal altid undersøge varen ved varemodtagelsen. Fragtmanden skal vente på at denne undersøgelse pågår. Hvis Forhandleren opdager en synlig transportskade skal der tages tydeligt forbehold for fragtskade på fragtbrevet samt laves fotodokumentation. Meddelelse om fragtskade skal ske til Virksomheden senest 2 arbejdsdage fra varens modtagelse. Alternativt kan modtagelse nægtes. Hvis Forhandleren har givet instruks om at varen må stilles uden kvittering fortabes retten til at gøre indsigelse vedrørende synlig fragtskade.

 

  1. Skjult fragtskade. Varen skal udpakkes og kontrolleres for skjulte fragtskader. Udpakning skal ske på den adresse hvor varen modtages. Flyttes Varen til en anden adresse bortfalder retten til at gøre indsigelse om fragtskade gældende. Seneste 5 arbejdsdage fra godsets modtagelse skal skjulte fragtskader meddeles Virksomheden. Overskrides fristen fortabes retten til at gøre indsigelse og Virksomheden er ansvarsfri.

 

 1. Forsinket levering

 

  1. Meddelelse. Hvis Virksomheden forventer en forsinkelse i leveringen af Varen, informerer Virksomheden Forhandleren om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

 

  1. Ophævelse. Hvis Virksomheden undlader at levere Varen senest 14 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som Forhandleren er uden ansvar for, og levering ikke sker inden en rimelig frist på mindst 14 dage, kan Forhandleren ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Forhandleren har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

 

 1. Garanti

 

  1. Garanti. Virksomheden yder garanti på Varen i henhold til Virksomhedens til hver en tid gældende garanti- og servicekoncept. Virksomheden følger som minimum til hver en tid gældende dansk køberet. For dele, der udskiftes under garanti, udgør garantiperioden 6 måneder fra udskiftningen, dog maksimalt 24 måneder fra hovedproduktets oprindelig levering.

 

  1. Undtagelser. Virksomhedens garanti omfat­ter som udgangspunkt ikke sliddele såsom tændstave, blæsere, brændskåle eller andre komponenter der er direkte udsat for forbrændingen og fejl eller mangler, der skyldes: (1) almindelig slitage, (2) opbevaring, installa­tion, brug eller vedligeholdelse i strid med Virksomhedens instruktioner eller almindelig praksis, (3) reparation eller ændring udført af andre end Virksomheden eller autoriseret partner, og (4) andre forhold, som Virksomheden er uden ansvar for.

 

  1. Meddelelse. Hvis Forhandleren opdager en fejl eller mangel i garantiperioden, som Forhandleren ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som Forhandleren opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende. Forhandleren skal give Virksomheden de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som Virksomheden beder om.

 

  1. Undersøgelse. Inden rimelig tid efter at Virksomheden har modtaget meddelelse fra Forhandleren om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler Virksomheden Forhandleren, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti. Forhandleren skal efter anmodning sende defekte dele til Virksomheden i henhold til Virksomhedens til enhver tid gældende RMA procedure. Forhandleren bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til Virksomheden. Virksomheden bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til Forhandleren, hvis fejlen eller manglen er omfattet af garanti.

 

  1. Afhjælpning. Inden rimelig tid efter at Virksomheden har afgivet meddelelse til Forhandleren efter pkt. 9.4 om, at en fejl eller mangel er omfattet af garanti, afhjælper Virksomheden fejlen eller manglen ved at: (1) udskifte eller reparere defekte dele, eller (2) sende dele til Forhandleren med henblik på kundens egen udskiftning eller reparation.

 

  1. Ophævelse. Hvis Virksomheden undlader at afhjælpe en fejl eller mangel omfattet af garanti inden rimelig tid efter, at Virksomheden har givet meddelelse til Forhandleren efter pkt. 9.4, af årsager, som Forhandleren er uden ansvar for, og fejlen eller manglen ikke er afhjulpet inden en rimelig frist på mindst 90 dage, kan Forhandleren ophæve den eller de ordrer, der er berørt af fejlen eller manglen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Forhandleren har ikke andre rettigheder i anledning af fejl eller mangler ved produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser end dem, der udtrykkeligt fremgår af pkt. 9.

 

 1. Ansvar

 

  1. Ansvar. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.

 

  1. Produktansvar. Virksomheden er ansvarlig for produktansvar med hensyn til leverede produkter og reservedele, i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning. Forhandleren skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang Virksomheden måtte ifalde produktansvar herudover.

 

  1. Ansvarsbegrænsning. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget kan Virksomhedens ansvar over for Forhandleren ikke pr. kalenderår samlet overstige 5% af det salg af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, som Virksomheden netto har faktureret til Forhandleren i det umiddelbart foregående kalenderår. Ansvarsbegræns­ningen gælder ikke, hvis Virksomheden har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

 

  1. Indirekte tab. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for Forhandleren for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

 

  1. Force majeure. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for Forhandleren for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

 

 1. Immaterielle rettigheder

 

  1. Ejendomsret. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende Varen, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Virksomheden.

 

  1. Krænkelse. Hvis leverede produkter eller reservedele krænker tredjeparts immaterielle rettigheder, skal Virksomheden for egen regning: (1) sikre Forhandleren ret til at fortsætte med at bruge de krænkende produkter eller reservedele, (2) ændre de krænkende produkter eller reservedele, så de ikke længere krænker, (3) erstatte de krænkende produkter eller reservedele med nogle, der ikke krænker, eller (4) tilbagekøbe de krænkende produkter eller reservedele til den oprindelige nettokøbspris med fradrag af 10% pr. år siden leveringen. Forhandleren har ikke andre rettigheder i anled­ning af Varens krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder.

 

 1. Fortrolighed

 

  1. Videregivelse og brug. Forhandleren må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Virksomhedens erhvervshemmeligheder eller andre oplys­ninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige. Herunder tilbudte rabatter, bonusordninger o.lign.

 

  1. Beskyttelse. Forhandleren må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Virksomhedens fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt. 12.1. Forhandleren skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

 

  1. Varighed. Forhandlerens forpligtelser efter pkt. 12.1-12.2 gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret.

 

 1. Gældende ret og værneting

 

  1. Gældende ret. Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret.

 

  1. Værneting. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved Retten i Aarhus.